برای تست میتوانید کد سفارش 1223 و آدرس ایمیل info@hakeembashi.irرا وارد کنید.

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.